28,15,0,50,1
600,600,60,1,3000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Sikia
Porto Koufo
Toroni